Hej chefen, visste du att du har ansvar för det här?

Hej chefen, du kände väl till det här?

Som chef har man förstås olika ansvar och olika arbetsuppgifter beroende på organisation och roll. Som chef måste man ofta försöka hantera brist på resurser, föränderliga krav, konstiga direktiv, delegeringar hit och dit  och människors (inklusive andra chefers) olika beteenden.
Allt det kan göra det otydligt vad man egentligen får, bör, kan och måste göra.

Jag har under åren stött på många organisationer där olika ansvar varit lite otydliga och delegeringar kanske hanterats lite tokigt så att saker hamnat mellan stolarna. Det är som så ofta bara mänskligt och inget att förvånas över, men ibland kan det vara bra att påminna sig vad det egentligen är för särskilda saker som ligger på chefens ansvar.

Det jag citerar här nedanför har jag tagit från organisationen Ledarna, en organisation som arbetar för just chefer och ledare och som jag själv har bra erfarenhet av.

Då kör vi:

 

Arbetsmiljö handlar inte bara om farliga maskiner

Så här skriver Ledarna:
Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, organisationen, förvaltningen eller myndigheten. 

Högsta ledningen, exempel vd för ett företag, har sällan möjlighet att själv ha koll på arbetsmiljön inom alla delar av verksamheten. Då ska arbetsmiljöuppgifter delegeras till andra i företaget, i regel chefer, som är närmare verksamheten och har möjlighet att ha överblick. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vem som ytterst bär ansvar om det sker en olycka avgörs i rättsprocess av domstol.

Så vad betyder det?

Det betyder att den som blir chef plötsligt också har olika andra ansvar och skyldigheter utöver det som den rekryterande chefen nämnde när chefsjobbet diskuterades. Det handlar alltså inte alls bara om vardagsbesluten, produkterna, projekten, lönesamtalen och så vidare, utan även om saker som:

 • Farliga miljöer
 • Mobbning
 • Trötta ryggar/nackar
 • Stress
 • Utmattningssyndrom
 • Diskriminering
 • Försäkringar/ersättningar/avtal
 • Konflikthantering
 • Missbruk
 • Kränkningar… med mera.

Ledarna skriver också att:
Delegering kan ske muntligt eller skriftligt. Den kan också vara underförstådd, det vill säga att det är en självklar uppgift i chefsrollen när du har ansvar för verksamhet och/eller medarbetare.

Så vad betyder det?

Det betyder att du kan vara ansvarig utan att det står någonstans eller ens har nämnts.

 

 

Nya viktiga föreskrifter från mars 2016

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets viktiga nya föreskrifter att gälla. Det handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Ledarna skriver så här om de nya förskrifterna
Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

(…)

Föreskrifterna innehåller regler om:

 • Kunskapskrav för chefer
 • Krav på mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

…och dessutom att:

Arbetsgivaren ska tillse att chefer och arbetsledare har kunskaper om:

 • hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och
 • hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

Men arbetsgivaren ska också se till att det finns förutsättningar för cheferna att omsätta de här kunskaperna i praktiken, i form av bland annat:

 • Tydliga ansvarsområden
 • Mandat och befogenheter 
 • Personella och ekonomiska resurser
 • Stöd i rollen som chef 
 • Rimlig arbetsbelastning 
 • Reell möjlighet att utöva tillsyn – tid att leda!
 • Möjlighet till återhämtning

(Mer om föreskrifterna finns här.)

Vad betyder det?

Det betyder att det ännu mindre än förut är acceptabelt med okunniga eller dåliga chefer som skapar en dålig eller otydlig organisation, bidrar till stress t ex pga otydlighet, underbemanning eller orimligt höga krav, skapar kulturer där en massa övertid ska anses coolt, inte ser till att chefer kan få tid och stöd eller behandlar anställda på ett kränkande sätt.

 

Så hur fixar vi det?

Det är faktiskt inte så svårt att åtminstone komma igång med.
Hur hanterar vi läckande rör eller strul med larmet? – Ta hjälp av någon som kan.
Samma sak om vi har utmaningar i chefsfrågor – Ta hjälp av någon som kan.

 

Sammanfattning

Vi som chefer har fantastiska möjligheter – men alltså också alltmer tydliga skyldigheter – att stå upp för oss själva och andra och bidra till en arbetsplats med fungerande organisation, tydlig kommunikation, god trivsel och förutsättningar för rimlig arbetsbelastning och god hälsa.
Det hjälps vi åt med!

Ingen kan göra allt med en gång, men alla kan engagera sig och försöka.

En bra start är att prata med någon.

 

Lycka till!

/Björn